SIMPLIFYING MATTERS

x
Info career

info centre

DEN 1 JULI 2018 INFÖRS DEN NYA LAGEN OM FÖRETAGSHEMLIGHETER

2018-06-21

Den nya lagen om företagshemligheter bygger på ett EU-direktiv och är i linje med principerna i den gamla lagen med vissa ändringar och anpassningar. Regeringen framhåller som ett övergripande syfte den stora betydelsen av säkerställandet av företagens konkurrenskraft och förbättrandet av förutsättningarna för innovation och kunskapsöverföring.

Lagen stärker i viss mån skyddet för företagshemligheter samtidigt som det nu ställs högre krav på aktiva åtgärder från företag att upplysa de anställda om vad som utgör företagshemligheter. Införandet av den nya lagen är ett bra tillfälle för företag att se över sina rutiner, t ex:  

 • Se till att sekretessåtaganden finns på plats och se över avtalen med konsulter och anställda som har tillgång till känslig information.
 • Om det är möjligt, begränsa antalet individer som har tillgång till känslig information.
 • Utbilda de anställda om vad som utgör företagshemligheter och varför det är viktigt att hemlighålla viss information.

I stort innebär den nya lagen att:

 • Det ställs högre krav på företagen att upplysa de anställda som har tillgång till information om vad som utgör företagshemligheter, främst genom att man åläggs att vidta rimliga åtgärder för att hemlighålla informationen. Det är i regel inte tillräckligt att anställda självmant förstår eller förutsätter att innehavaren av företagshemligheten har avsett att hemlighålla informationen.
 • En nyhet i lagen är att forskningsinstitutioner uttryckligen nämns, vid sidan av näringsidkare.
 • Information omfattar liksom tidigare både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form, inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska förebilder, och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har dokumenterats på något särskilt sätt. Begreppet är alltså teknikneutralt och i det ryms alla typer av uppgifter oberoende av om de är enkla och okomplicerade eller unika, komplexa eller på annat sätt kvalificerade. Även källkoder och datorprogram omfattas.
 • Med utnyttjande av en företagshemlighet ska även avses att någon tillverkar varor vars formgivning, egenskaper, funktion, tillverkning eller marknadsföring gynnas avsevärt av en angripen företagshemlighet. Detsamma gäller då någon bjuder ut sådana varor till försäljning, för ut dem på marknaden eller importerar, exporterar eller lagrar sådana varor för dessa ändamål.
 • Fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas.
 • Den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall.
 • Sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks.
 • Straffskalan för företagsspioneri skärps.
 • Det tydliggörs att kunskaper och färdigheter som en arbetstagare fått vid normal yrkesutövning samt information om något som utgör ett brott eller annat allvarligt missförhållande inte är företagshemligheter. Detta ska bland annat underlätta för arbetstagare som byter arbete.

För mer information kontakta:

helena.ronqvist@magnussonlaw.com

 

 

Other News

 • MAGDALENA MITAS FROM MAGNUSSON WARSAW AMONG ENERGY SECTOR’S DISTINGUISHED EXPERTS

  Magdalena Mitas, who heads up the Energy and Infrastructure Practice at Magnusson Warsaw, took part in a debate concluding this year’s – 7th edition of the Energy Academy.

  read more
 • NEW SWEDISH ACT ON THE PROTECTION OF TRADE SECRETS

  On 1 July 2018, the new Swedish Act on the Protection of Trade Secrets enters into force. It is based on an EU directive and follows the principles in the previous law, with some adjustments and adaptions. The government underlines that an overall purpose with the new law is the importance of securing competitiveness and improve the conditions for innovation and knowledge transfer.

  read more
 • MAGNUSSON WARSAW WELCOMES A NEW MEMBER TO ITS BANKING AND FINANCE PRACTICE

  Magnusson Warsaw strengths its Banking and Finance Practice with the arrival of new advocate Paulina Kotecka.

  read more
 • MAGNUSSON SHORTLISTED BY PIE EUROPEAN PROPERTY INVESTOR AWARDS 2018

  Renowned PIE (Property Investor Europe) Magazine shortlisted Magnusson in the category ”Law firm of the Year – Transactional”.

  read more
more NEWS